Stavební pozemek

Halenkovice

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Halenkovice se nacházejí ve Zlínském kraji. Obec se rozkládá na hřebenech a v údolích východních výběžků Chřibů, 4 km západně od Napajedel. V obci žije 1 976 obyvatel (k 1. 1. 2021). Nadmořská výška se pohybuje od 215 do 415 m. Rozloha obce činí 20,02 km².

O její rozlehlosti svědčí i staré pořekadlo: 
„Kdo chce vidět Vídeň,
musí chodit týden.
Kdo chce vidět Halenkovice,
musí chodit tři měsíce.

Do katastru obce patří Budačina – od roku 1966 chráněný přírodní útvar o rozloze 8,0558 ha. Je to registrovaná přírodní památka. V jedné ze skal tohoto masívu je puklinová jeskyně o délce asi 5 m, podle pověsti obývaná v 16. století loupežníky. Pověst říká, že loupežníci z Budačiny okrádali pouze bohaté lidi a chudým neubližovali. Jejich velitel měl milou Alinu, která byla velice krásná, ale mu se líbily i jiné hezké dívky. Proto se mu Alina pomstila tím, že prozradila jejich úkryt. Všichni byli zajati a později popraveni. Na východní straně hlavní skály je umístěna pamětní deska, věnovaná Antonínu Rozsypalovi, který zahynul v Mauthausenu v roce 1941. S ním se často stýkal spisovatel Jindřich Spáčil. V části obce zvané Hradská je Spáčilova chaloupka. Pamětní deska připomíná jeho vřelý vztah k tomuto kraji.

Stavební pozemek -v územním plánu R1

Pokud hledáte stavební pozemek u lesa, s krásným výhledem do okolí, s dobrou dostupností do větších měst Zlína, Uherského Hradiště a menších měst Napajedel nebo Otrokovic, je tato nabídka určená právě Vám.

Pozemek spadá do katastrálního území Halenkovice a jeho výměra je 1358 m2 součástí prodeje je i podíl 2/8 na přístupové cestě k pozemku. Pozemek je určen k výstavbě rekreačního objektu nebo domu, který bude splňovat kritéria územního plánu v zástavbové části R1. U pozemku je přípojka elektřiny, voda bude řešena vrtem, přičemž je cca 5 míst určeno k možnosti realizace vrtu. V blízkosti není rozvod kanalizace, proto budete muset počítat s domácí čistírnou odpadních vod.

Jestli nepreferujete všechny sítě na pozemku, neodradí Vás řešitelné věci, s výstavbou domu spojené a naopak je Vaší prioritou klidné místo obklopené přírodou s velmi řídkou zástavbou domů v okolí, domluvte si se mnou prohlídku. Ráda Vám tohle kouzelné místo nejen ukážu, ale zodpovím i další Vaše otázky. Těším se na Vás – osobní realitní makléřka Marie Sokolová

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy rodinné rekreace (RI)
(textová část územního plánu str.18)
Hlavní využití
 plochy pro rodinnou rekreaci
Přípustné využití
 činnosti, pozemky a stavby přímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území
Nepřípustné využití
 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím
 pozemky, stavby a zařízení, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a které snižují
kvalitu prostředí všechny činnosti,
 zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené
příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru

Stanovení podmínek prostorového uspořádání

(textová část územního plánu str.29)
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby a musí respektovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Výšková hladina
obytné zástavby v plochách individuálního bydlení mimo území přírodního parku Chřiby nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží. Na území přírodního parku Chřiby nesmí výšková hladina obytné
zástavby přesáhnout jedno nadzemní podlaží, přičemž nová zástavba musí být přizpůsobena
stávajícímu typu a charakteru zástavby. Podrobné podmínky pro objemovou regulaci budou
stanovovány v rámci navazujících stavebně správních řízení. Pro navrženou plochu bydlení 29 musí
být zpracována územní studie, v níž budou stanoveny podrobné prostorové a objemové podmínky pro obytnou zástavbu včetně souvisejících ploch pro zeleň, veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu.

Základní podmínky ochrany krajinného rázu

(textová část územního plánu str.29)
Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného
rázu. Musí být zachovány významně se uplatňující nezastavěné a nenarušené krajinné horizonty a 
místa významných a panoramatických pohledů a výhledů na krajinu. V plochách, které jsou vymezeny jako ochranná pásma krajinných horizontů, nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant. Maximální výška staveb zde nesmí přesáhnout výšku 20 m.
Podrobné podmínky pro ochranu krajinného rázu budou stanovovány v rámci navazujících stavebně
správních řízení.

Informace

  • Plocha pozemku 1358 m3
  • Podíl na přístupové cestě 2/8
  • Katastrální území Halenkovice
  • V Územním plánu R1
  • Elektřina přímo u pozemku
  • Voda - nutnost realizace vrtu
  • Kanalizace - nutnost realizace ČOV

Kontaktujte mě

603 142 124